Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

Organi

female-employee

Direktor - Amira Huseinbašić

Organ rukovođenja je direktor Ustanove, kojeg po konkursnoj proceduri imenuje Upravni odbor Ustanove, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika.

Upravni odbor

Organ upravljanja u Ustanovi je Upravni odbor koji broji tri člana, od čega su dva predstavnika ispred reda osnivača i jedan iz reda radnika Ustanove.