Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

O nama

Javna ustanova

Centar za socijalni rad Gradačac

JU Centar za socijalni rad Gradačac osnovan je davne 1967. godine. Kroz svoju historiju, Centar je zadržao centralnu ulogu u sistemu socijalne i porodične zaštite, na području našeg Grada. Javna ustanova Centar za socijalni rad je višefunkcionalna ustanova socijalne zaštite, organizovana kao centralna institucija, otvorena za saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama, koji na principima savremenog stručnog socijalnog rada uz angažovanje potrebnih profila stručnjaka, organizira, supervizira i sprovodi ciljeve socijalne zaštite.

Centar obezbjeđuje uslove preveniranja nastajanja stanja socijalnih potreba, osposobljavanja pojedinaca, porodice i društvene grupe da sami preduzimaju određene preventivne mjere za prevazilaženje određenog nepovoljnog socijalnog stanja u cilju normalnog razvoja i napredovanju u životu.

Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine interdisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, defektologije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima. Centar u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Pri JU Centar za socijalni rad Gradačac od 1996. godine egzistira i porodična kuća za djecu bez roditeljskog staranja “Duga”, kao jedan od oblika dječije zaštite porodičnog tipa, koja omugućava smještaj djece bez adekvatne roditeljske zaštite, djecu bez oba roditelja, djecu iz disfunkcionalnih porodica, u skladu sa uslovima propisanih Zakonom.

Osnovna djelatnost JU Centra za socijalni rad Gradačac je propisana članom 52. Zakona o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK-a i obuhvata:

Rješavanje u prvom stepenu zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite porodica sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata
Otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite
Pruža usluge i oblike socijalne zaštite, te otklanja posljedice stanja socijalnih potreba korisnika
Programira i planira ostvarivanje i razvoj socijalne zaštite na području Grada
Pružanje pomoći osobama izloženih porodičnom nasilju i zlostavljanju
Obavlja savjetodavni socijalni rad
Obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Porodičnim i drugim zakonima (poslovi starateljstva, poslovi usvojenja),
Obavlja poslove u oblasti hraniteljstva i praćenje hraniteljskih porodica
Vodi propisanu evidenciju, prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, korisnicima civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom
Stručno razvija i unapređuje mrežu socijalnih partnerskih ustanova (vladinih i nevladinih)
Razvija i unapređuje alternativne, institucionalne i vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite
Ostale poslove sukladno zakonu i na zakonu zasnovanoj odluci Gradskog vijeća