Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – defektolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD GRADAČAC
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC
Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17

Tel.: +387 35 817 227, fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr_gradacac@hotmail.com

Broj:01/1-30-1175-1/23
Gradačac, 08.09.2023. godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i 44/2022), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl. novine TK, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/2021), člana 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-584-1/22 od 28.02.2022. godine, sa pripadajućim Izmjenama i dopunama, br. 01/1-04-2-144-1/23 od 30.01.2023. godine, člana 2. Pravilnika o postupku prijema i jedinstvenim kriterijima za bodovanje kandidata u postupku prijema u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-887-1/21 od 24.06.2021. godine i Odluke o potrebi prijema jednog radnika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Gradačac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, broj: 01/1-04-1-1174-1/23 od 08.09.2023. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Gradačac objavljuje

J A V N I    O G L A S
za prijem u radni odnos

za radno mjesto:
1. Stručni saradnik za poslove iz oblasti socijalne zaštite porodica i djece sa teškoćama u razvoju – Defektolog (Edukator/rehabilitator) – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Opis poslova:

Poslovi socijalne zaštite: prijem stranaka, rad na prikupljanju dokumentacije i informacija za formiranje predmeta, proučavanje predmeta, pozivanje stranaka; rad na prikupljanju dokumentacije za formiranje predmeta, radi na informiranju stranaka o njenim pravima iz oblasti socijalne zaštite porodica i djece sa teškoćama u razvoju; pružanje stručnih savjeta roditeljima, starateljima; saradnja sa
školama, udruženjima, centrima, domovima zdravlja i drugim ustanovama koje se bave problematikom opserviranja i ranog otkrivanja djece sa teškoćama u razvoju; rad na pripremama upućivanja maloljetnih lica na kategorizaciju; uvođenje lica u pravo na novčanu pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju; uvođenje lica u pravo na novčanu pomoć za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti; uvođenje lica u pravo na subvenciju troškova prevoza; upućivanje djece i odraslih lica sa teškoćama u razvoju na Institut za medicinsko vještačenje, a u vezi ostvarivanja prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od
strane drugog lica i ortopedski dodatak; vođenje upravnog postupka ( izrada rješenja, rad po žalbi i dr.); rad u timu prilikom stavljanju pod starateljstvo djece i odraslih sa teškoćama u razvoju; smještaj u ustanovu lica sa teškoćama u razvoju u saradnji sa stručnim timom; saradnja sa odgojno – obrazovnim ustanovama, dnevnim centrima i uduženjima koji rade sa djecom i odraslima sa teškoćama i posjeta
istima; vođenje evidencije o licima sa teškoćama u razvoju (dosije, matične knjige…), trebovanje sredstava: zaključivanje rješenja i svih drugih radnji kroz bazu SOTAC podataka; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

Poslovi iz oblasti Zakona o roditeljama njegovateljima FBiH: utvrđivanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja; utvrđivanje prava roditelja njegovatelja na materijalnu podršku u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa; vođenje postupka za ostvarivanja prava; vršenje nadzora i rješavanja drugih pitanja od značaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa.

 Opšti uslovi su:
-da su državljani Bosne i Hercegovine
-da su stariji od 18 godina
-da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta za koje se kandiduju.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:
-VSS – VII stepen stručne spreme stečen na defektološkom fakultetu, odnosno, visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednje sa najmanje 240 ECTS bodova) na studijima edukacijske rehabilitacije
-radno iskustvo od 1. godinu u struci
-položen stručno -upravni ispit, javni ispit ili ispit općeg znanja
-poznavanje rada na računaru – MS WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, INTERNET.

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su obavezni popuniti Prijavni obrazac (koji se može dobiti na pisarnici JU Centar za socijalni rad Gradačac i WEB stranici Vlade TK – dodatak Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK (Službene novine TK, broj 4/19), i uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Biografiju
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)
-Obavještenje o adresi prebivališta podnosioca zahtjeva koja sadrži lične podatke (Obrazac PBA-3)
-Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
-Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi za radno mjesto za koje se aplicira, te rješenje o
nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992.godine
-Dodatak diplome o završenom studiju za diplomante koji su obrazovanje završili po Bolonjskom
sistemu studiranja
-Uvjerenje o položenom stručno – upravnom ispitu, javnom ispitu ili ispitu općeg znanja
-Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS (uvjerenje/potvrda izdata od strane poslodavca
kod kojeg je to iskustvo stečeno u čijem sadržaju treba da bude navedeno naziv radnog mjesta na koje
je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis posla na kojima je
kandidat radio i precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima),
-Dokaz o poznavanju rada na računaru (MS WINDOWS, MS WORD, MS EXEL, Internet) –
uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti
-Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima
radnog mjesta (dostavlja izabrani kandidat)
-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (dostavlja izabrani kandidat).

Kandidati koji po nekom osnovu ostvaruju prioritet u zapošljavanju uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje i pozvati se na poseban Zakon po kojem imaju prednost.

NAPOMENA: Kao dokaz o radnom iskustvu u struci neće se prihvatiti potvrda izdata od MIO/PIO, s obzirom da se na istoj ne vidi na kojim poslovima je kandidat stekao radno iskustvo.

Tražena dokumentacija mora biti blagovremeno dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po Javnom oglasu).

Javni oglas objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“, WEB stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kanton i WEB stranici JU Centar za socijalni rad Gradačac i ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave. Kandidati čije prijave budu blagovremene, uredne i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos koju formira direktor, a o datumu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove koji su traženi Javnim oglasom biti će blagovremeno obaviješteni.

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos utvrđuje listu uspješnih kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, te rezultata održanog pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata i istu dostavlja direktoru, koji je dužan najkasnije u roku od osam dana od dostavljene liste donijeti odluku o izboru prijema u radni odnos jednog kandidata sa liste uspješnih kandidata o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave. Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo pobijanja odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za
zasnivanje radnog odnosa.

Prije zaključivanja ugovora o radu za koji nije predviđen probni rad izabrani kandidat je dužan donijeti uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta na koje je primljen (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Po okončanju procedure po Javnom oglasu dokumenti priloženi za Javni oglas neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC
ulica Ahmeda Hanića 17
76250 Gradačac
s a n a z n a k o m :

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU
STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE PORODICA I
DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – „NE OTVARATI “