Centar za socijalni rad Gradačac

logo2

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD GRADAČAC
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC
Gradačac, ulica Ahmeda Hanića 17
Tel.: +387 35  817 227; fax: +387 35 366 470
e-mail: czsr­_gradacac@hotmail.com; info@czsrgradacac.ba

Broj:01/1-30-851-1/24
Gradačac, 27.05.2024 godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj 26/16, 89/18 i 44/2022), člana 4. Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl. novine TK, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/2021), člana 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-584-1/22 od 28.02.2022. godine, sa pripadajućim Izmjenama i dopunama, br. 01/1-04-2-144-1/23 od 30.01.2023. godine, člana 2. Pravilnika o postupku prijema i jedinstvenim kriterijima za bodovanje kandidata u postupku prijema u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme  u JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01/1-04-2-887-1/21 od 24.06.2021. godine i Odluke o potrebi prijema četiri radnika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Gradačac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, br. 01/1-04-1-850-1/24 od 27.05.2024. godine, direktorica JU Centar za socijalni rad Gradačac o b j a v l j u j e  

J A V N I    O G L A S
za prijem u radni odnos

za radna mjesta:

1. Stručni saradnik za poslove prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, prava na novčane pomoći i porodično-bračne odnose – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme;
2. SOS mama – 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Opis poslova za kandidate pod brojem 1 (jedan):

Poslovi socijalne zaštite: vođenje upravnog postupka ( izrada rješenja, rad po žalbi i dr.), unos podataka i svih drugih radnji kroz bazu Sotac, rad na snimanju socijalnih i porodičnih prilika  lica i porodica koje podnose zahtjeve za materijalnu pomoć, vođenje postupka i izrada rješenja o stalnim socijalnim pomoćima, tuđa njega i pomoć starih, bolesnih lica i povremenim jednokratnim pomoćima, vođenje postupka i izrada rješenja o obustavi materijalnih davanja, revizija korisnika stalnih materijalnih pomoći, utvrđivanje uslova za ostvarivanje prava na obrok u nastavi za učenike osnovnih škola a koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, održava kontakte i saradnju sa mjesnim zajednicama koje su im rasporedom stavljeni u djelokrug rada, pomaže u rješavanju socijalnih prilika pojedinaca i porodica, te predlaže i preduzima mjere na suzbijanju nastanka socijalnih problema, pružanje pomoći pri ostvarivanju prava za lica koja dolaze sa izdržavanja kazne, kao i pružanje pomoći porodicama čiji je hranilac na izdržavanju kazne, upućivanje odraslih lica na Institut za medicinsko vještačenje, a u vezi ostvarivanja prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak, radi na pripremi djece i odraslih za smještaj u ustanove socijalne zaštite, saradnja sa sudovima, tužilaštvom, socijalnim ustanovama, preduzećima, mjesnim zajednicama, radi suzbijanja prosijačenja, prostitucije, skitnje i drugih asocijalnih ponašanja, izrada socijalnih anamneza u svim slučajevima gdje je to potrebno, praćenje položaja materijalno neobezbjeđenih lica.

Poslovi dječije zaštite: rad u stručnom timu u predmetima stavljanja pod starateljstvo, rad u stručnom timu u svim drugim poslovima starateljstva, vrši kontakte sa djecom smještenom u porodice i socijalne ustanove, pronalazi i priprema porodice za smještaj djece  u saradnji sa vođom tima za poslove hraniteljstva, vrši nadzor u toku adaptacionog perioda u postupku usvojenja, prisustvuje činu usvojenja (stručni tim)

Poslovi porodično-bračnih odnosa: izrada izvještaja za sud u brakorazvodnom postupku sa prijedlogom o povjeri djece, izrada izvještaja za sud u postupku izmjene sudskih odluka, poslovi na saniranju porodičnih konfliktnih situacija, prisustvo sudskoj raspravi u postupku razvoda braka, povjeravanja i izdržavanja maloljetne djece, davanje mišljenja o zaključenju maloljetničkih brakova, poslovi nasilja u porodici /stručni tim/, obavlja i druge poslove, po nalogu direktora Centra.

Opis poslova za kandidate pod brojem 2 (dva): stalna briga o djeci u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja u Gradačcu (zdravlje, vaspitanje, obrazovanje), vođenje brige o objektu i pomoćnim objektima, pripremanje obroka (kuhanje), pospremanje, čišćenje i održavanje svih prostorija, zagrijavanje prostorija, loženje, održavanje kotlovnice, unošenje ogreva i sve ostale poslove vezane za zagrijavanje, uređenje dvorišta i prostora oko kuće, održavanje higijene odjeće i obuće (pranje veša i ostalog), održavanje opšte higijene u kući (objekta), stalno izvještava Centar o stanju u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja u Gradačcu, periodično izvještavanje o potrebama djece (odjeća, obuća, školski pribor i drugo), briga o ekonomičnom utrošku energenata (struja, voda, ogrev, prehrambenih i higijenskih potrepština), čuvanje i briga za imovinu i inventar objekta, saradnja sa starateljima djece, saradnja sa Stručnim timom Centra, odlazak na roditeljske sastanke djece i odlazak na informacije u školi, pomoć mlađoj djeci u učenju i pisanju zadaće, rad sa djecom u vezi školskih obaveza i drugih društvenih aktivnosti, odvođenje djece  ljekaru po potrebi i na redovne preglede, ostali poslovi koji se stave u zadatak prema nalogu direktora Centra.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa.

 Opšti uslovi za kandidate pod rednim brojem 1 (jedan) i  2 (dva) koji su Zakonom predviđeni za zasnivanje radnog odnosa su:

 Opšti uslovi su:

-da su državljani Bosne i Hercegovine

-da su stariji od 18 godina

-da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova iz opisa radnog mjesta za koje se kandiduju.

Pored opštih uslova, kandidati pod brojem 1 (jedan) za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju posebne uslove:

-VSS – VII stepen stručne spreme socijalnog rada ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, smjer socijalni rad

-radno iskustvo od 1. godinu u struci nakon sticanja VSS

-položen stručno – upravni ispit, javni ispit ili ispit općeg znanja

-poznavanje rada na računaru – MS WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, INTERNET.

Pored opštih uslova, kandidati pod brojem 2  (dva)  za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjava posebne uslove:

-najmanje SSS, III/IV stepen školske spreme.

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su obavezni popuniti Prijavni obrazac (koji se može preuzeti sa WEB stranice JU Centar za socijalni rad Gradačac, WEB stranici Vlade TK – dodatak Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK (Službene  novine TK, broj 4/19), i uz isti, ovisno na koju poziciju se prijavljuju, dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

-Biografiju

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od šest mjeseci)

-Obavještenje o adresi prebivališta koja sadrži lične podatke (Obrazac PBA-3)

-Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)

-Diploma/Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi za radno mjesto za koje se aplicira, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992.godine

-Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja (samo za poziciju 1.)

-Uvjerenje o položenom stručno – upravnom ispitu, javom ispitu ili ispitu općeg znanja (samo za poziciju 1. )

-Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS  (uvjerenje/potvrda izdata od strane poslodavca kod kojeg je to iskustvo stečeno u čijem sadržaju treba da bude navedeno naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, opis posla na kojima je kandidat radio i precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima). NAPOMENA:  Kao dokaz o radnom iskustvu  u struci neće se prihvatiti potvrda izdata od MIO/PIO, s obzirom da se na istoj ne vidi na kojim poslovima je kandidat stekao radno iskustvo.

-Dokaz o poznavanju rada na računaru (MS WINDOWS, MS WORD, MS EXEL, Internet) – uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti  (samo za poziciju 1.)

-Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta (dostavlja izabrani kandidat)

-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka  (dostavlja izabrani kandidat).

Kandidati koji po nekom osnovu obezbjeđuju povoljnije uslove za zapošljavanje i prioritet u zapošljavanju uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje i pozvati se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Tražena dokumentacija mora biti blagovremeno dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po Javnom oglasu).

Javni oglas objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“, WEB stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kanton i WEB stranici JU Centar za socijalni rad Gradačac i ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave. Kandidati čije prijave budu blagovremene, uredne i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos koju formira direktor, a o datumu testiranja kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove koji su traženi Javnim oglasom biti će blagovremeno obaviješteni. Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos utvrđuje listu uspješnih kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, te rezultata održanog pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata i istu dostavlja direktoru, koji je dužan najkasnije u roku od osam dana od dostavljene liste donijeti odluku o izboru prijema u radni odnos jednog kandidata sa liste uspješnih kandidata o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave. Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo pobijanja odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

Prije zaključivanja ugovora o radu za koji nije predviđen probni rad izabrani kandidat je dužan donijeti uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje radnih zadataka radnog mjesta na koje je primljen (ljekarsko uvjerenje) i  uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Po okončanju procedure po Javnom oglasu dokumenti priloženi za Javni oglas neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC
ulica Ahmeda Hanića 17, 76250 Gradačac
Sa naznakom :
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU
STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE, PRAVA NA NOVČANE POMOĆI I PORODIČNO-BRAČNE ODNOSE  ILI SOS MAMA „NE OTVARATI “

DIREKTORICA CENTRA

           Amira Huseinbašić, dipl. pedagog – psiholog